KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHPiepende ademhaling

Wanneer er bij iedere ademhaling die men doet, minstens éénmaal een piepend geluid te horen valt, kan men met recht spreken van een piepende ademhaling. Wat deze beschrijving van piepende ademhaling betreft, bevreemdt het u misschien dat hierbij wordt vermeld dat er hierbij per ademhaling minstens éénmaal een piepend geluid kan worden gehoord. De reden hiervoor is dat niet alleen bij de inademing óf bij de uitademening een piepend geluid kan worden gehoord, maar ook wel bij zowel de inademing als bij de uitademing. Het allergrootste probleem voor die mensen die met dit ademhalingsprobleem te maken hebben, is waarschijnlijk wel het feit dat zij erdoor in hun nachtrust worden gestoord. Met name het inslapen vindt veel moeilijker plaats wanneer men bij iedere ademteug zichzelf op een piepende wijze hoort inademen; hetzij hoort uitademen; hetzij hoort inademen én uitademen. En het vervelende feit doet zich hierbij ook voor dat de piepende ademhaling zich met name voordoet wanneer men gaat liggen om te slapen. Het verstorende effect op de nachtrust berust bovendien nog op het feit dat men met deze kwaal regelmatig té vroeg wakker wordt. Dit vanwege het feit dat men zichzelf tijdens de slaap al min of meer op een piepende wijze hoorde ademhalen. De verstoring van de nachtrust, welke zich bij deze kwaal doorgaans zo evident manifesteert, kan mensen helemaal uit hun dagelijkse ritme halen. Slaaptekort kan zowel de fysieke gezondheid, alswel de psychische gezondheid ernstig schaden. Om hier meer over te weten te komen, klikt u op de link: slaaptekort.

Als de ademhaling met abnormale geluiden gepaard gaat, wordt deze soms ook wel omschreven als reutelende, krakende, borrelende, pruttelende, knisperende, of gierende ademhaling. Als er sprake is van dit soort irritante longgeluiden, is het verstandig de huisarts te raadplegen. De oorzaak hiervan kan dan bijvoorbeeld gelegen zijn in het overmatig in de longen vóórkomen van vloeistof. In deze categorie van ademhalingsgeluiden lijkt piepende ademhaling misschien minder erg te zijn. Maar let wel: aan een piepende ademhaling kan ook een heel andere oorzaak ten grondslag liggen. Een oorzaak namelijk die met het functioneren van het hart te maken heeft. Uiteraard is ook dat reden genoeg om hiervoor de huisarts te gaan consulteren.

Het is handig te weten, dat men in het Engelssprekende taalgebied in geval van een piepende ademhaling spreekt van 'wheezing breath'. Wheezing is de Engelse en medische term voor een piepende ademhaling, waarbij het piepende geluid aanwezig is bij de uitademing. In de medische wetenschap spreekt in een dergelijke situatie ook wel van 'expiratoir piepen'. In het verlengde hiervan zou de term 'inspiratoir piepen' slechts gebezigd dienen te worden voor de gevallen waarbij er bij de inademing een piepend geluid hoorbaar is. Maar die vlieger gaat niet op, want als men het heeft over 'inspiratoir piepen' duidt men hiermee in het algemeen op het piepen wat in algemene zin bij het ademhalen kan worden gehoord. Wheezing moet niet verward worden met 'stridor'. Die laatste benaming wordt specifiek gebruikt voor situaties waarbij de piepende uitademing een gierend karakter aanneemt. Als men in het Engelssprekende taalgebied veeleer een reutelende ademhaling wil aanduiden, spreekt men vaak kortweg over 'rales'. Of ook wel van 'rhonchi'. Dit laatste woord wordt in veel meer landen gebruikt. Dit is dus het ademhalingsgeluid dat ontstaat door vernauwing van de bronchi. Als men in ons land van 'rhonchi reutels' spreekt, bedoelt men de bijgeluiden bij de ademhaling als gevolg van gedeeltelijk verstopte luchtpijpvertakkingen. Rhonchi zijn bijgeluiden die ontstaan bij een inwendige blokkade van bepaalde luchtwegen. Als bij een vernauwing van de luchtwegen de tegenover elkaar liggende bronchuswanden elkaar vrijwel raken, kunnen ze ter plaatse van de vernauwing in trilling komen, waardoor ze ritmische klanken veroorzaken die enigszins aan muziek doen denken. Aan het ontstaan van een vernauwing in de luchtwegen ligt vaak een infectie ten grondslag door ziekteverwekkende virussen of bacteriën. Deze bacteriën of virussen worden meestal overgegeven van de ene persoon naar de andere door bijvoorbeeld hoesten of niezen. Ook kunnen ze via de handen worden verspreid. De bacteriën en de virussen kunnen zich nestelen in het slijmvlies van de luchtwegen. Het slijmvlies zwelt hierdoor op en produceert meer slijm dan gewoonlijk het geval is. Een infectie van de hogere luchtwegen wordt vaak veroorzaakt door lagere luchtweginfecties. En ook een vernauwing in de hogere luchtwegen kan tot een piepende ademhaling aanleiding zijn. Maar dan is er meestal sprake van een piepend geluid bij de inademing. Dit in grote tegenstelling tot bij een vernauwing in de lagere luchtwegen, waarbij een piepende ademhaling meestal plaatsvindt bij de uitademing. Wanneer er sprake is van een piepende ademhaling bij de uitademing hoeft er overigens nog niet altijd reeds van verkoudheid sprake te zijn. Het kan ook zijn dat er dan slechts sprake is van een schorre keel. En/of een niet-productieve, droge hoest. Na verloop van enkele weken zal de piepende wijze van ademhaling wel over moeten zijn. De huisarts zal dit proces soms weten te versnellen door het voorschrijven van de nodige antibiotica.

Een piepende ademhaling kan ook te maken hebben met het in de luchtwegen vastzitten van slijm. Hiervan kan tijdens een periode van verkoudheid sprake zijn. Maar in de tijd dat de verkoudheid al lang en breed aan de kant is, kan daar ook nog wel sprake van zijn. Dit terwijl men nog wel steeds de aandrang heeft om te hoesten. En er zal dan ook wel degelijk slijm kunnen worden opgehoest. Maar het slijm komt dan voortdurend niet in voldoende mate los. In ieder geval wordt er dan meer slijm in de luchtwegen geproduceerd dan normaliter het geval is. Dit hoeft echter niet alleen met verkoudheid te maken te hebben. Er kan ook sprake zijn van het inademen van prikkelende stoffen. Zoals uitlaatgassen van auto's en tabaksrook. Het betreffende slijm heeft dan een duidelijk hogere viscositeit dan normaal het geval is. En het hoesten is dan niet effectief genoeg om al het slijm uit de luchtwegen weg te doen raken. In die situatie zou een slijmoplossend medicijn uitkomst kunnen bieden. Te denken valt daarbij aan een middel wat broomhexinehydrochloride bevat. Door een dergelijk geneesmiddel, wat eventueel ook wel zonder doktersvoorschrift te verkrijgen is, zal de mucolyse gemakkelijker plaatsvinden.

N.B.Om algemene informatie te vinden over de hinder die men zo al ondervindt van ademhalingsgeluiden, kan men klikken op de link: Persoonlijke respiratiehinder

N.B. Een piepende ademhaling is duidelijk verschillend aan een rochelende, of ronkende ademhaling. Klik wat dit laatste betreft op de link: Snurken

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.