KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHDe leververvetting die een gevolg is van een overdaad aan buikvet

De kwaal welke in medische kringen als 'steastose' bekend staat, maar die in het Nederlands als 'leververvetting' bekend is geworden, is een kwaal die in potentie levensgevaarlijk is. Deze kwaal heeft te maken met een verstoring van de vetstofwisseling in het lichaam. En ze ontstaat door de opslag in de levercellen van een temporair surplus aan een aantal ontledingsproducten, die bij de afbraak van vet in het lichaam ontstaan. Door de infiltratie van het vet in de lever zou deze bij palpatie iets vergroot kunnen blijken te zijn en bovendien zou deze zacht kunnen blijken aan te voelen.

Dat surplus aan vet op zich is dan veroorzaakt door een te hoog aanbod van gemobiliseerd vet. En die situatie doet zich voor wanneer het lichaam te weinig energie krijgt toegediend en er veel vet in het gebied van de buik is opgeslagen. Aan de energie-deprivatie, welke de leververvetting uitlokt, kan weer anorexie ten grondslag liggen.

De achtergrond van 'anorexie' kan van fysieke aard zijn. Het gaat dan onder andere om een aantal verschillende ziekten van het maagdarmkanaal. Maar ook en vooral om een kwaal die door medici 'hyperthyreoïdie' wordt genoemd. Die kwaal heeft te maken met een te snelle werking van een bepaalde lichaamsklier, namelijk van de 'glandula thyroïdea' (de schildklier). En verder om een aandoening die in de medische wereld als 'pancreatitis' bekend staat. En die duidt op een ontsteking van de pancreas (de alvleesklier). Maar de achtergrond van anorexie kan ook heel goed van psychische aard zijn. Namelijk in het geval dat het gaat om de oorzaak die bekend staat als 'anorexia nervosa' (voor verdiepende informatie over deze, betrekkelijk érnstige kwaal, zal men de voorgaande link kunnen gaan volgen).

Het proces van leververvetting door vetstapeling wordt dus ondermeer in het lichaam in gang gezet in de situatie dat het lichaam met een negatieve energiebalans van doen heeft. Dat wil zeggen: dat er door het lichaam meer energie wordt verbruikt dan het krijgt toegediend. De zo risicovolle leververvetting is op zich overigens nog wel te behandelen. Maar als die behandeling achterwege blijft en de leververvetting irreversibel wordt, is dat voor de gezondheid van de betreffende persoon een zeer ernstige situatie. Met name mensen waarbij veel buikvet aanwezig is, zouden met deze kwaal te maken kunnen krijgen.

Bij sommige diersoorten is deze oorzaak van leververvetting véél vóórkomend. Wat dat betreft moet met name aan melkkoeien worden gedacht. Onder veehouders is deze kwaal een voortdurende bron van zorg. Door de moderne, wetenschappelijk goed onderbouwde fokmethoden, waarbij vele honderdduizenden vrouwelijke nakomelingen van één en dezelfde topstier kunnen worden voortgebracht, is men in staat geweest om de gewenste hoge erfelijke aanleg voor melkproductie stevig in de diverse veebeslagen vast te leggen. Betrekkelijk spoedig na afkalven is een koe tegenwoordig in staat, om naar grote tevredenheid van de veehouder, per dag minstens een melkbus vol melk te produceren. In een dergelijke hoeveelheid melk zit al gauw zo'n 1,4 kilo melkvet; 1 kilo melkeiwit en 1,35 kilo melksuiker. Het produceren van deze hoeveelheden voedingsstoffen vergt voor de koe echter heel veel levenskracht. Geen wonder dat een koe bijna al haar energie besteedt aan het produceren van melk. Bij koeien komt het zelfs regelmatig voor dat zij daardoor te maken krijgen met een toestand van negatieve energie (een negatieve energiebalans). Een dergelijke disbalans aan energie kan via de stofwisseling van de koeien vaak wel weer worden rechtgetrokken. Maar bij koeien die voorafgaand aan het afkalven een ruime hoeveelheid aan lichaamsvet hebben opgebouwd, gaat het dan gemakkelijk fout. Bij die koeien wordt dan zoveel vet gemobiliseerd, dat het de lever al gauw schort aan voldoende verwerkingscapaciteit. Voor de koe is dat, door de stofwisselingsziekten die daar het gevolg van zijn, een gevaarlijke situatie.

Als koeien, waarbij er veel vet wordt gemobiliseerd, in staat zijn om veel lichaamsbeweging op te doen, zullen zij die stofwisselingsproblemen wel eens vóór kunnen blijken te zijn. Maar koeien hebben tengevolge van hun wijze van opstallen daartoe niet altijd een goede mogelijkheid. Zij zullen dan aan één van die stofwisselingsziekten kunnen komen te overlijden. Bij mensen waarbij veel buikvet aanwezig is, doen zich deze problemen minder snel voor dan bij koeien. Want mensen hoeven niet dergelijke grote hoeveelheden melk te produceren. En mannen al helemaal niet. Maar mensen kunnen wel om een geheel andere andere reden in een negatieve energietoestand geraken.

Voor mensen die duidelijk in een te vette conditie verkeren, zijn er gelukkig wel mogelijkheden om hun situatie te verbeteren. Namelijk door de inname van energierijke voedingsmiddelen iets te gaan beperken. Als zij het voor elkaar zouden kunnen krijgen om de inname van die voedingsmiddelen met een derde deel te verminderen, zou er wat dat betreft voor hen al veel gewonnen zijn. Als zij in plaats van drie aardappelen in het vervolg bijvoorbeeld voortdurend slechts twee aardappelen zouden gaan eten en in plaats van drie sneetjes brood, slechts twee sneetjes brood tot zich zouden gaan nemen, zou er al veel gewonnen zijn. Aan het tot zich nemen van de nodige tussendoortjes zullen zij wel niet geheel weten te ontkomen. Maar als zij ook daarmee hetzelfde beleid in acht zou nemen als bij de inname van het andere voedsel, zal ook dat geen groot probleem hoeven te zijn. Behalve dan bij de tegenwoordig zo frequent voorkomende feestelijke gelegenheden. De gelegenheden waarbij men, heel goed bedoeld, op allerhande lekkernijen wordt getrakteerd. Het is ook voor hen niet echt nodig en zelfs niet verstandig om zich wat dat betreft geheel la joie de vivre te gaan ontzeggen. Als zij er dan tenminste maar voor zorgen dat zij na een dergelijk feestje consequent de eerstvolgende maaltijd gaan overslaan.

Maar als automatisch gevolg van de plotseling beperking van de inname van voedsel, zal het stofwisselingsmechanisme van de betreffende persoon ertoe overgaan om meer van het door het lichaam opgeslagen vet te gaan mobiliseren. Dat is geen probleem, zolang er tenminste niet teveel vet in het lichaam is opgeslagen. Want als dat wel het geval is, zal er in die situatie ook teveel vet worden gemobiliseerd. Met een vergrote kans op leververvetting tot gevolg. Gelukkig bestaan er over het algemeen altijd veel meer oplossingen dan er ooit aan problemen in de wereld zullen zijn. Dus is het niet zo vreemd dat er ook voor dit probleem wel weer een oplossing voor handen is. Door te zorgen voor meer lichaamsbeweging is dat probleem namelijk wel goeddeels te ondervangen. Welke vorm van lichaamsbeweging men daarvoor kiest is niet zo van belang. Zolang het tenminste gaat om een vorm van lichaamsbeweging die voldoende intensief is. Maar het nemen van een stevige wandeling is daartoe wel het meest voor de hand liggend. Omdat men met die betreffende vorm van lichaamsbeweging namelijk bijna op ieder moment van de dag aan de eis voor het verkrijgen van meer lichaamsbeweging kan voldoen. Vaak zonder van andere mensen afhankelijk te hoeven zijn, zoals bij het uitoefenen van teamsporten wel het geval is. Omdat mensen (in grote tegenstelling tot opgestalde koeien) er gemakkelijk voor kunnen kiezen om voor meer lichaamsbeweging te gaan zorgen, is ook dit aspect van het probleem van leververvetting juist voor mensen gemakkelijker te hanteren dan dit voor koeien, of voor de eigenaar van die koeien, het geval is.

N.B. Als er specifiek sprake is van 'leververgroting', gebruikt men daarvoor het Latijnse woord: 'hepatomegatie'.

N.B. Om leververvetting te helpen voorkomen, doet men er goed aan om de consumptie van fructose te vermijden. Deze suikersoort zal men in grote hoeveelheden kunnen gaan aantreffen in frisdranken en in appelstroop.

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.