KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHRillingen

Wanneer plotseling de spieren - buiten de eigen wil om - snel en afwisselend gaan spannen en daarna weer gaan ontspannen, is er sprake van rillingen. Als men rillingen; trillingen; bevingen of huiveringen bij zichzelf waarneemt, is dat een verschijnsel waaraan men niet klakkeloos voorbij moet gaan. De oorzaak van dat verschijnsel kan van ordinaire aard zijn. Maar er kan dan ook een aandoening zijn die de nodige serieuze aandacht verdient. Men zou in dat geval wel eens koorts kunnen hebben. Want koorts gaat vaak gepaard met de hiervoor genoemde verschijnselen van 'koude rillingen'. Grote kans dat men dan de één of andere infectie heeft opgelopen. Men zal zich in die situatie ook enigszins onwel kunnen voelen. En men zal dan een verhoogde lichaamstemperatuur kunnen hebben. En daardoor zal men dan geneigd kunnen zijn om te gaan zweten. Bovendien zal men dan last kunnen hebben van hoofdpijn. En er kan ook nog sprake zijn van een aantal meer subtiele koortssignalen (zoals spierpijn; verlies van eetlust en verwardheid). Het zal in een dergelijke situatie niet altijd meteen duidelijk zijn dat men koorts heeft. In die situatie is het dan ook verstandig om de eigen lichaamstemperatuur door middel van een koortsthermometer te gaan opnemen. Bij een lichaamstemperatuur tussen de 36,5 ºC en de 37,5 ºC, zal er geen sprake zijn van enige temperatuursverhoging. Binnen de hiervoor genoemde temperatuursrange werken alle lichaamsfuncties normaliter goed. Wanneer de temperatuur echter oploopt naar 38ºC of nog hoger, spreekt men van koorts. Meestal krijgt men koorts wanneer het eigen lichaam tegen een virus, of tegen een bacterie vecht. Het is zeer vaak een signaal van het lichaam dat het de aanval heeft ingezet tegen binnengedrongen ziektekiemen.

Maar wanneer er in het geheel geen sprake is van koorts, zal men wel wat bevreemdend opkijken wanneer men op zeker moment toch spontaan met koude rillingen wordt geconfronteerd. Dan zal men zich toch min of meer verontrust gaan afvragen wat toch warempel de oorzaak is van die koude rillingen. Dit omdat wij mensen er over algemeen niet aan gewend zijn dat dit gebeurt. Zonder dat men koorts heeft, doen koude rillingen zich minder vaak voor. Maar er zijn wel degelijk een flink aantal omstandigheden waaronder dat soort spierrillingen zich tóch zouden kunnen gaan voordoen.

Te denken valt daarbij aan:

Voilá, een lange, maar niet uitputtende reeks van mogelijke oorzaken van rillingen zonder koorts. Het laatste item wat in deze reeks van mogelijke oorzaken staat vermeld, is het item over 'verlaagde hemoglobinegehaltes'. Daarbij is sprake van een tekort aan gezonde erytrocyten in het bloed. En dat op zich kan weer velerlei oorzaken hebben. Maar een oorzaak waarbij men wat dat betreft niet snel zal stilstaan, is de inname van bepaalde medicijnen. Vooral de medicijnen die worden toegepast in de gevallen dat er sprake is van kwaadaardige groeiprocessen in het lichaam, de zogenaamde 'cytostatica'. Met behulp van die betreffende medicijnen wordt getracht om een woekering van cellen, die zich in het lichaam van de patiënt voordoet, tegen te gaan. Cytostatica worden echter niet alleen ingezet bij de behandeling van de voornoemde ziekte. Ze worden ook heel veel gebruikt voor het tegengaan van verschillende vormen van Reuma en voor het tegengaan van verschillende vormen van Vasculitis. Reuma is een verzamelnaam voor meer dan honderd verschillende chronische aandoeningen aan de spieren en aan de gewrichten. En Vasculitis is een verzamelnaam voor al de verschillende ziektes waarbij sprake is van chronische ontstekingsprocessen aan de binnenwand van de bloedvaten. Beide ziektes zijn zeer moeilijk te bestrijden. (Klik voor meer informatie over de laatste ziekte op deze link).

De blootstelling van het lichaam aan lage temperatuursomstandigheden veroorzaakt koude rillingen zonder dat het met koorts gepaard gaat. Koude rillingen moeten beslist niet worden verward met horripilatie, het fenomeen waarbij de haren op de huid rechtop gaan staan. Dit wordt veroorzaakt doordat de kleine spiertjes in de huid gaan samentrekken. Daardoor zullen dus de haren, die zich op de huid bevinden, rechtop gaan staan. Het kan in dat geval best zijn dat men erg koud is geweest en daardoor onderkoeld is geraakt. In een dergelijke situatie is het niet ongewoon dat men de bibbers over de rug voelt gaan.

Mocht men bij zichzelf rillingen hebben bemerkt die niet met koorts in verband staan, dan zal men daar niet achteloos aan voorbij moeten gaan. Het kan zijn dat men rillingen bemerkt doordat men een infectie heeft opgedaan. Of doordat men een aantal nachten te weinig heeft geslapen. In dit soort gevallen is er geen reden tot paniek. Maar het kan ook zijn dat die rillingen de eerste tekenen zijn van een kwaal die beslist wel de nodige medische aandacht verdient. Als men met de klacht 'rillingen zonder koorts' bij de huisarts komt, zal deze dat over het algemeen als een serieuze medische klacht beschouwen. Maar wanneer moet men eigenlijk een arts gaan inschakelen bij koude rillingen?

Neem in ieder geval contact op met de huisarts als de koude rillingen niet verbeteren na verloop van een tijdsbestek van 48 uur, of als ze gepaard gaan met één, of meer van de volgende symptomen:

Aan de ernst van deze symptomen ziet men dat de gewaarwording van rillingen een signaal kan zijn van een min of meer ernstige afwijking van de normale gezondheidstoestand.

Rillingen met verschijnselen van koorts kunnen evenwel op een dermate ernstige gezondheidssituatie wijzen, dat men daar zonder dralen de huisarts van in kennis moet gaan stellen. Voor enige verdiepende informatie over die gevaarlijke gezondheidssituatie zou men op de voorgaande link kunnen klikken.

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.