KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

GEZONDHEIDSTIPS

ERVARINGEN EN INZICHTEN

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCHVoorover duikelen

Men zal het zich niet altijd zo realiseren, maar als men een val maakt waarbij men voorover rolt, kan dat heftige lichamelijke verminkingen ten gevolge hebben. In de dagelijkse gang van zaken zijn de gevolgen van een dergelijke duikeling vaak met name groot wanneer men betrekkelijk zwaar van gewicht is. Als men tijdens het lopen voorover duikelt, zal men doorgaans op de handen terecht komen. En het hangt er dan maar net vanaf hoe men precies valt, maar als men vrij plotseling voorover valt, komt men in het algemeen met het volle gewicht op de handen neer. De kans dat men dan daarbij allerlei wonden aan de handen oploopt, is dan nogal groot. Het hangt daarbij maar net af van de aard van de grond waarop men valt. Als men daarbij bijvoorbeeld op straat neervalt, zal men na die val met allerlei ondiepe, maar soms ook wel diepe wonden kunnen worden geconfronteerd. Heeft men daarbij één of meerdere open wonden opgelopen, dan is het in verband met infectiegevaar verstandig om naar de huisarts te gaan om een tetanusvaccinatie te vrkrijgen. Bij een dergelijke val zijn de armen het zwakke punt. Vaak zullen de armen in gestrekte stand dan het volle gewicht van het lichaam krijgen op te vangen. Vooral wanneer men in die situatie ergens over struikelt en men op een lager gelegen niveau neervalt. Er is in dat geval een grote kans aanwezig dat men bij die val één arm, dan wel beide armen, breekt. Een geval waarbij een dergelijke situatie goed denkbaar is, doet zich bijvoorbeeld voor wanneer men rechtstreeks vanuit de kamer naar buiten stapt. Als een dergelijk ongeluk gebeurt en men door die tuimeling met twee gebroken armen komt te zitten, is men onmiskenbaar in grote mate afhankelijk van andere mensen om in die situatie hulp te gaan helpen. Er zijn dan heel plotseling maar weinig zaken in het dagelijks leven, waarmee men zichzelf zal blijken te kunnen redden. Zolang men samen met minstens één volwassene in huis leeft en zolang die volwassene vrijwel constant aanwezig kan zijn, zal men in dat geval veel problemen kunnen oplossen. Maar als dat niet het geval is, zal men allicht in een verpleeghuis moeten worden opgenomen. En niet slechts voor enkele dagen, maar voor langere tijd. De mate van gehandicapt zijn is dan zó groot, dat er dus niet veel anders mogelijk is dan dat men een flinke tijd van verpleeghuiszorg afhankelijk zal worden. Onbedoeld en ongecontroleerd voorover duikelen, is dan ook vaak een ernstig ongeluk, wat voor de betreffende persoon (tijdelijk) ernstige fysieke beperkingen ten gevolge zal kunnen hebben.

Nu is struikelen over de drempel van de buitendeur, een voorstelling van een categorie van zaken die allicht nog tot de minst vervelende huiselijke ongelukken lijkt te behoren. Het kan gemakkelijk erger! Zoals in huis voorover duikelen op de trap. Een dergelijk ongeluk is niet ondenkbaar. Vooral voor mensen die op oudere leeftijd zijn. En voor mensen die vanwege een ziekte, of vanwege medicijngebruik, wat licht in het hoofd zijn. De gevolgen van een dergelijk ongeluk zullen ongetwijfeld groot zijn. 'Maar als men de leuning goed vast houdt, zal dat wel meevallen', zal men mogelijkerwijs zeggen. Nou nee, de omstandigheden bij een dergelijke val zijn dusdanig, dat dit allicht niet zal gaan meevallen. En ja, als men bij een dergelijke val de leuning van de trap nog goed vast zou blijken te hebben gehouden, dan nóg zullen de gevolgen van die val van de trap vervelend genoeg kunnen zijn. Dat zal men zich goed kunnen gaan realiseren wanneer men bedenkt dat, hoe goed men de leuning van de trap tijdens die val ook heeft vastgehouden, het volle gewicht van het eigen lichaam in dat geval aan die ene arm zal zijn komen te hangen. En bij corpulente mensen zal dat gewicht dan dusdanig groot zijn, dat de spieren van die arm de val van de trap nauwelijks zullen kunnen hebben opgevangen. Het is wat dat betreft maar wat vreemd dat in de meeste huizen in Nederland slechts aan één kant van de trap leuningen zijn geplaatst. Maar goed, het is geen groot karwei om voor alle zekerheid ook aan de andere kant van de trap leuningen te gaan plaatsen. De kans zal dan groter zijn dat men bij een eventuele val in ieder geval één van die leuningen beet heeft. Iets wat ook zeker niet van gevaart ontbloot is, is het in de handen mee naar beneden dragen van spullen die daar op die benedenverdieping behoren te zijn. De kans dat men dan valt, is duidelijk groter dan anders het geval is. In die situatie kan het een goede oplossing zijn om achterwaarts de trap af te gaan lopen. En soms is het ook mogelijk om de spullen die men mee naar beneden wenst te nemen, gewoon naar beneden te gaan gooien. In het geval dat men wasgoed mee naar beneden wil gaan nemen, is dat in ieder geval een prima mogelijkheid om dat wasgoed naar beneden te gaan gooien. Wat de kans betreft op het maken van een neerwaartse tuimeling vanaf de trap, bedenk u dat deze duidelijk kleiner wordt als u nooit en te nimmer bepaalde spullen op de trap gaat neerleggen. Ook voor eventuele huisgenoten moet goed duidelijk zijn dat een dergelijke gewoonte uit den boze is. Een ander punt waardoor een val van de trap nogal voor de hand ligt, is wanneer men de trappen in huis van tijd tot tijd met een stofzuiger afzuigt. In die situatie moet men drie zaken tegelijkertijd doen. Dat wil zeggen: ten eerste: de stofzuiger die men op een tree van de trap heeft geplaatst, vasthouden; ten tweede: de zuigmond van de stofzuiger bedienen bij het zuigen van de treden van de trap en ten derde: zichzelf aan de leuning van de trap vasthouden. De kans dat men hierbij een fout maakt is niet ondenkbaar. Dat komt mede doordat men daarbij tevens moet letten op de slang en het snoer van de stofzuiger. Ja, ja, een trapeze-artiest in het circus heeft het gemakkelijker, zou men kunnen gaan opmerken. Dit zou men niet op deze wijze moeten willen doen. Want de kans op ongelukken is aldus niet bepaald gering. Men kan in die situatie veel beter, voorafgaand aan het stofzuigen van de beganegrond-vloer en van de verdiepingsvloer, even met een handveger de beide trappen van boven naar beneden gaan afvegen.

Een andere situatie waarin men in huis een duikeling met vrij ernstige gevolgen zou kunnen gaan maken is wanneer men, betrekkelijk hoog, op een keukentrap staat te werken. En dat men in die situatie naar iets probeert te reiken waar men eigenlijk niet goed bij kan en dan met de benen de keukentrap onbedoeld van zich afduwt. De kans dat men dan met die keukentrap omvalt is dan zeker niet alleen maar imaginair . De kans dat men bij een dergelijke ongeval een arm breekt, is dan groot. En de kans dat men die arm dan op meer dan één plaats breekt is dan ook relatief groot.

Een andere goed voorstelbare situatie waarbij men een gevaarlijke duikeling kan maken, is wanneer men vanaf de top van een veel te steile heuvel recht naar beneden rent. Vooral wij Nederlanders, die in ons zo vlakke landschap weinig van dat soort veel te steile heuvels tegen zullen komen, kunnen gemakkelijk de fout maken om op die wijze bij een steile heuvel naar beneden te gaan rennen. De gravitatiekracht van de aarde zal dan de loopsnelheid gemakkelijk in een dergelijk grote mate gaan verhogen, dat er geen stoppen meer aan is en men op zeker moment voorover zal gaan rollen. Op dat moment is men min of meer overgeleverd aan het lot. De aard van van de hindernissen die men daar op die route naar beneden tegenkomt, zal dan heel bepalend zijn voor mate waarin men dan verwond raakt. Men zal gemakkelijk kunnen begrijpen dat bijna alle obstakels, die zich daar op die route naar beneden bevinden, dan tot heftige verwondingen kunnen gaan leiden.

Een situatie waarin men op een fiets, of op een bromfiets, gevaar loopt om een duikeling voorover te gaan maken, is als er zich toevallig een vrij massief obstakel op de weg blijkt te bevinden. Om zich goed voor te stellen wat er dan gebeurt, kan men zich bijvoorbeeld gaan voorstellen wat er gebeurt wanneer men in de mist op een schaap rijdt dat daar op de weg ligt, en wat men niet zou hebben gezien. Grote kans dat men dan een eindje door de lucht zal gaan vliegen, om dan vervolgens met het hoofd op het wegdek terecht te gaan komen. En men kan zich ook gaan voorstellen wat er in dat geval met een eventuele achterop zittende passagier zal gaan gebeuren. Die passagier lijkt dan vanzelfsprekend een nog heftiger duikeling te gaan maken.

Een omstandigheid waarin men ook heel plotseling voorover kan vallen, is wanneer men de neiging heeft om met een voorovergebogen houding te lopen. Vooral als men in die situatie vrij snel aan het lopen is. Door de voorovergebogen houding zal men dan op zeker moment de naar voren gerichte kracht niet meer goed weten te beheersen. Zodat men op gestrekte wijze naar voren valt. Als men die loophouding steeds vaker blijkt aan te nemen, is een bezoek aan de huisarts niet onverstandig.

Mensen adviseren andere mensen in de sport weleens 'om zich niet over de kop te lopen'. Dat advies is dan duidelijk figuurlijk bedoeld. In die zin: dat zij niet te snel moeten willen gaan. Dat is uiteraard een goed bedoeld algemeen advies. Maar dat advies zou ook in letterlijke zin kunnen worden opgevat. Want het zal ondertussen wel duidelijk zijn. Men kan zichzelf ook letterlijk over de kop lopen. Stel dat men op zijn snelst aan het wandelen is. En men wil tijdens die wandeling iemand anders inhalen, die duidelijk in hetzelfde snelle tempo loopt als waarop men zelf loopt. In die situatie zal het dan normaal gesproken niet lukken om die voorganger in te gaan halen. Als men dat desondanks toch wil gaan proberen, namelijk door zichzelf voortdurend de instructie te geven dat men sneller moet gaan lopen, kan men zich op zeker moment over de kop gaan lopen. En dat is dan minder ludiek dan het lijkt te zijn, want het aantal bezeringen dat men oploopt als men bij het lopen werkelijk voorover valt, zal dan doorgaans legio zijn.

Nog een situatie waarin het niet onvoorstelbaar is dat men voorover rolt, is als men als kind tijdens het gymmen op onhandige wijze voorover is gaan hangen aan een rekstok, of in de ringen. Leerkrachten zullen er ten alle tijde beducht op moeten zijn dat hun pupillen niet allemaal de lichamelijke behendigheid zullen hebben om op dat soort gymtoestellen goed uit de voeten te kunnen.

Jonge kinderen tuimelen tijdens het opgroeien regelmatig voorover. Tijdens het spelen zijn zij vaak niet gewoon aan het lopen, maar in grote tegenstelling daartoe, zijn zij bijna altijd aan het rennen. Met tot gevolg dat zij ook regelmatig eens voorover vallen. Echter als kleine kinderen vallen, zijn de gevolgen van die val meestal minder groot dan dit het geval is bij volwassenen. Dit komt omdat kinderen zich op een veel lager niveau bij het grondoppervlak bevinden, dan dit bij volwassenen het geval is. Hun haastige manier van doen en laten breekt kinderen overigens ook weleens op gevaarlijke wijze op. Als zij druk heen en weer lopen in de berm van een sloot en zij daarbij onverwachts in een kuiltje stappen, kunnen zij ook gemakkelijk voorover in de sloot blijken te zijn gevallen. En dan is ineens de onschuld van hun manier van spelen ver te zoeken. Want krijg zo'n kind dan maar eens bijtijds weer uit die sloot vandaan, vooral als het een sloot betreft met ondoorzichtbaar vuil water. De eerste, de beste greep naar het kind zou dan hopelijk een gelukkige greep dienen te zijn.

KORTOM: bij alle karweitjes die men doet, en bij alle andere bezigheden waaraan men zichzelf onderwerpt, zal men er zich goed bewust van moeten zijn, dat men zo weinig mogelijk in situaties terecht komt waarin men voorover zou kunnen gaan vallen. Want de lichamelijke gevolgen van dergelijke ongelukjes zullen meestal groot zijn.

NASCHRIFT: 'Plat voorover vallen' wordt in de Nederlandse taal wel 'op zijn plat vallen' genoemd. In de zin van: 'languit op de platte (voor-)kant van zijn lichaam' vallen.

Vóór u besluit om een tip (die op deze website staat vermeld) te gaan opvolgen, dient u eerst de veiligheidsadviezen te lezen. Klik daarvoor op deze link.